نه وصل ممکن نیست...
همیشه فاصله ای هست....

اگرچه منحنی آب، بالش خوبی است برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر،
همیشه فاصله ای هست...

دچار باید بود
وگرنه،
زمزمه حیر میان دو حرف حرام خواهد شد
و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست
... و عشق صدای فاصله هاست
صدای فاصله هایی که غرق ابهامند
نه!!!
صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند
و با شنیدن یک هیچ، می شوند کدر

همیشه عاشق تنهاست!‌... 

 


/ 1 نظر / 16 بازدید
رعنا

همیشه عشق تنهاست... ... درست ترین جمله ای که شنیدم. برای من که همیشه بوده..