سلام:

به گمانم ساعتی می شود که بر این صفحه خیره شده ام بی آنکه چیزی بنویسم...انگار کلمات نیز به مانند تو می خواهند از من دور شوند...به گمانم زمان وداع دوباره است ری را...انگار کلمات نیز مرا دارند وداع می خوانند! 

من در این تاریکی تمنای تکه نوری را دارم که خود دارد درتاریکی خود سوسو می زند!‌

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید