و دیوارهای سفید وسیع تر و وسیع تر می شوند...مانند دردی مزمن به جانم افتاده اند...! دلم می خواهد فریاد بزنم...دلم می خواهند از این دیوارهای نفرت انگیز فرار کنم...!‌ چه قدر اینجا همه غریبه اند...حتی بیشتر از همیشه!‌

/ 0 نظر / 9 بازدید