آمدنت مبارک!

سلام:

می دانم امسال هم گذشت و من نبودم آن جا که تو بودی!!! نمی دانی چه قدر دلم می خواست امشب ميان تمام آدمانی که برايت جشن می گرفتند من هم بودم و شادمانی می کردم...! چه قدر دنيای بی خيال برای خودش می گذرد بدون حتی تگ نگاهی به خاطرات من!
امروز را سعی می کنم برای تو دلم تنگ نباشد!‌ ديشب تلفن که زدم و حرف زديم....خيال کردم که در همان لحظه در تاکسی کنارت نشستم و دو نفری زير همان مردک نادان له می شويم!!!
برايت آروزی شادمانی می کنم و برايت بهترين را می خواهم:)!

تمام گل های زمين برای تو!

clix-flower-baby-photo.jpg

/ 0 نظر / 12 بازدید