بهمن است ری را....می دانی  که با اینکه امیدی دیگر نیست٬  دکتران همه خیالات گذشته را بر من ممنو ع کرده اند....می گویند بی خیال می توان چیزها دید که خوب است...می گویند...زندگی را می شود زندگی کرد...تو نیز بیا و بی رویا و واهمه با من دیگر زندگی را زندگی کن...می دانم سخت است اما...به گمانم این گونه آسان تر باشد!

/ 1 نظر / 9 بازدید
Enkratic

دلم برای سید علی صالحی هم تنگ شده است .. با آن معشوق روزهای بارانی اش ری را .. یکسال است که او را هم ندیده ام .. یک سال ...