مرا آنگونه که باید سازگار این جهان نیست...!‌

مرا آنگونه که شاید شایسته  راه روان نیست! 

چه آمد بر سر آن من بی پروای بی خود

که اکنون مرا در زندگی راه و روایی نیست! 

/ 2 نظر / 11 بازدید
نانی آزاد

عده ای مثل قرص جوشانند؛ در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند . ((دکتر علی شریعتی ))

رعنا

هیچی نیست بابا اون خودی ت رو که باید باشی گم کردی پیدا می شی [لبخند]